Vítejte na těchto stránkách. Jsme soukromá a nezávislá firma, poskytující inženýrskou činnost v investiční výstavbě. Pokud potřebujete vyřešit cokoliv, co se týká stavebních prací, cenové problematiky, dozorování staveb, nebo dalších činností v investiční výstavbě, jste na správném místě. Neváhejte nám napsat, nebo zavolat.
KONTAKT :
FRANTIŠEK MRÁZEK
Telefon : +420 606 350 629; +420 721 701 288
email :
frantmrazek@seznam.cz; rozpocty@centrum.cz ;
MRÁZEK

MRÁZEK

Logo firmy

Oceňování staveb, rozpočtování, tvorba rozpočtů.

Zpracujeme Vám na základě poskytnutí Vaší projektové dokumentace výkaz výměr, vytvoříme položkový rozpočet, slepý rozpočet pro výběrové řízení, dále v případě již zpracovaného položkového rozpočtu provedeme jeho obsahovou kontrolu, posoudíme a vyhodnotíme nabídkové rozpočty, včetně zjištění případných rizik, vyplývajících pro investora.Více zde: http://rozpoctovani-dozory-cz.webnode.cz/sluzby/
 
Provádíme veškeré oceňování stavebních zakázek na základě zapůjčení Vaší projektové dokumentace, nebo případných ostatních podkladů. Jsme schopni Vám zpracovat a vytvořit následující formy dokumentů :
1. Položkový výkaz výměr - kompletní sestavení stavebního rozpočtu, včetně ocenění na základě výpočtů jednotlivých položek stavebních prací dle projektové dokumentace za pomocí programu Kros 4 v aktuální cenové úrovni dle Vyhlášky č.169 / 2016.
2. Slepý položkový rozpočet - vytvoření a sestavení položkového rozpočtu dle metodiky URS Praha bez stanovení cen, který slouží pro další ocenění těchto položek jednotlivými vybranými dodavateli, rovněž v souladu s citovanou Vyhláškou č. 169 / 2016
3. Ocenění položkového rozpočtu - zpracování a ocenění již poskytnutého položkového stavebního rozpočtu dle metodiky URS Praha v aktuálních cenových úrovní.
4. Provedení kontroly obsahové i věcné správnosti a úplnosti již zpracovaného položkového rozpočtu dle obecně platných rozpočtových zásad a případné doplnění nebo úpravy jeho obsahu, nebo upozornění na případné nesrovnalosti, rozpory, chyby, nebo nedostatky.
5. Možnost zpracování limitek potřeb, kalkulací, materiálů, časových i finančních harmonogramů realizace díla.
6. Zpracováváme rozpočty stavebních prací, přípojek IS, liniových staveb,ale také profesí ZTI- kanalizace a vodovod, ÚT, VZT, MaR, Silnoproudé elektroinstalace i EPS, PTZS (EZS),ACS, CCTV, AV, SK, STA, PBŘ, a to na základě soupisu materiálů.
7. Pravidelně aktualizujeme cenovou úroveň položek a datábázi, což je finančně značně nákladné, nicméně zároveň je to zárukou reálné ceny dané zakázky. 

Dle příslušných zákonů a vyhlášek má každý projektant povinnost předložit zadavateli (investorovi) zakázky i kontrolní položkový rozpočet. Celá řada projektantů jej sama NEUMÍ vytvořit a zpracovat a obracejí se proto často na jakékoliv "odborníky-rozpočtáře" v domnění, že jim bude dobře zpracován, což bývá často problém a to z několika důvodů.
Projektanti neznají tuto problematiku a nejsou schopni posoudit a zkontrolovat, zda je rozpočet kompletní, důležitá je pro ně cena za zpracování. Zpravidla se obracejí na rozpočtáře, kteří již pracují ve stavebních firmách, často to bývají absolventi škol bez praktických zkušeností ze staveb, a mnohdy se stává, že takové rozpočty obsahují rozpočtové chyby, které následně vedou k nutným opravám a to většinou v průběhu veřejných soutěžích, nebo i v realizaci, což nepříspívá ke kladnému hodnocení vybraného projektanta.
Další chybou je skutečnost, že takoví "odborníci-rozpočtáři" mnohdy používají již zastaralé programy a jejich databáze a ceny v takovém případě neodpovídají reálným cenám na trhu. Pravidelná aktualizace databáze a programového vybavení je finančně značně nákladná záležitost a často jí dělají pouze větší stavební společnosti a málokterý samostatný rozpočtář si jí z finančních důvodů je schopen pořídit. 
Jako poslední chybou bývá nedostatek osobních zkušeností daného rozpočtáře s realizací staveb. To je pak důvodem chybně zvolených položek, nebo i chybějící položky v rozpočtech a výkazech výměr. Každý úspěšný rozpočtář by měl nejprve pracovat na stavbách, aby získal zkušenosti a teprve později se věnovat oceňování stavebních prací. Obecně ale platí, že většina rozpočtářů pracují u stavebních společností a soukromých a nezávislých rozpočtářů na trhu ubývá. Každý zaměstnaný rozpočtář využívá technologických postupů dané stavební společnosti, což svým způsobem ovlivňuje nezávislost daného projektu a stávají se případy, že taková zakázka bývá zrušena a výkaz výměr musel být dodatečně přepracován.    
Kvalitně zpracovaný rozpočet od nezávislé společnosti eliminuje všechny tyto rizika na minimum. Každý investor i projektant by měl zvážit, zda podstoupí riziko pozdějšího navýšení rozpočtu, nebo se obrátí na nezávislou a zkušenou společnost, která je schopna nejen průběžně posoudit projektovou dokumentaci a upozornit na případné chyby, ale zpracovat i kontrolní rozpočet a výkaz výměr za odpovídající cenu a v aktuální cenové úrovni a tím snížit riziko pozdějšího navýšení ceny na minimum. Toto všechno jsme schopni Vám nabídnout.
Souhlasím s tím, aby firma František Mrázek se sídlem Jiráskova 4098, PSČ 430 03, Chomutov 3, IČ 15155790, jako správce osobních údajů shromažďoval, zpracovával a uchovával mé poskytnuté osobní údaje podle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném od 24. 5. 2018, resp. zvláštní kategorie údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018. Beru na vědomí, že mám možnost tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících
• ze zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném do 24. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z § 12 a § 21 tohoto zákona.
• z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z čl. 12 až 23, zejména práva na informace za účelem zajištění transparentnosti postupů firmy jako správce osobních údajů. práva na opravu a omezení zpracování osobních údajů.
Tento souhlas uděluji pro účely obchodního styku v rámci plnění zakázek vyplývající na základě objednávky služeb dle oboru podnikání. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro uchovávání dokumentace dle Zákona č. 190 / 2009 Sb, nejdéle však na dobu 10 let.
Pokud máte jakýkoliv problém, týkající se stavebnictví, neváhejte nám napsat, nebo zavolat. Rádi se Vám pokusíme nejen poradit, ale i pomoci. Jen taková otázka, která není položena, se nemůže dočkat své odpovědi.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one