Vítejte na těchto stránkách. Jsme soukromá a nezávislá firma, poskytující inženýrskou činnost v investiční výstavbě. Pokud potřebujete vyřešit cokoliv, co se týká stavebních prací, cenové problematiky, dozorování staveb, nebo dalších činností v investiční výstavbě, jste na správném místě. Neváhejte nám napsat, nebo zavolat.
KONTAKT :
FRANTIŠEK MRÁZEK
Telefon : +420 606 350 629; +420 721 701 288
email :
frantmrazek@seznam.cz; rozpocty@centrum.cz ;
MRÁZEK

MRÁZEK

Logo firmy
Pravidla nakládání s osobními údaji FRANTIŠEK MRÁZEK
1. INFORMACE O FRANTIŠEK MRÁZEK
1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost FRANTIŠEK MRÁZEK, IČO: 15155790, se sídlem Jiráskova 4098, 430 03 Chomutov, registrovaná u OŽÚ Magistrátu města Chomutova pod č.j. OŽÚ 9162 / 06 (dále jen „firma“).
2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) osob, které s firmou uzavřou smlouvu nebo objednávku v souvislosti s plněním služeb nebo dodání objednaného
a požadovaného.materiálu.
3. Firma působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
1. Údaje poskytnuté kupujícími, potenciálními kupujícími a uživateli. Firma zpracovává osobní údaje kupujících a potenciálních kupujících, které poskytujete zejména prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa, a případně pro účely objednávky IČO a číslo bankovního účtu. V případě uživatelů, kteří se na webových stránkách zaregistrují k odběru obchodních nabídek, firma zpracovává e-mailovou adresu.
2. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává firma za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.
3. Údaje získané prostřednictvím telefonní linky. Firma za účelem zkvalitňování svých služeb provozuje telefonní linku. Firma takto může zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.
4. Údaje o třetích osobách poskytnuté kupujícím. Firma může v nezbytném rozsahu zpracovávat vaše osobní údaje také v případě, že bude nutné v rámci plnění díla se obrátit na subdodavatele, třetí osobu. V takovém případě firma zpracovává vaše jméno, příjmení a adresu místa dodávky.
5. Kamerový systém. Ve společných prostorách firmy, které jsou náležitě označeny, je instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat osoby pohybující se v monitorovaném prostoru.
3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
1. Pro splnění smlouvy, nebo objednávky mezi firmou a kupujícím, využívá firma vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu bydliště anebo dodání, kontaktní údaje, IČO a číslo bankovního účtu. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže firma vyřídit vaši objednávku.
2. Pro nabídku našich služeb a pro propagaci firmy formou obchodních nabídek využívá firma především vaši e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky služeb, nebo produktu. Souhlas udělujete také zadáním vaší e-mailové adresy na webových stránkách; v takovém případě vám firma obchodní nabídky zasílá pouze e-mailem.
3. Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci firmy zpracovává firma při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává firma statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá.
4. Pro zkvalitňování služeb, zefektivnění komunikace, pro zjišťování spokojenosti se službami firmy a pro řešení vašich požadavků provozuje firma telefonní linku. Pro tento účel může firma zpracovávat údaje o vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. Firma tyto údaje použije pro vyřízení vašeho požadavku, a pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování, pak tyto údaje pro jiné účely firma nevyužívá. Hovory uskutečněné prostřednictvím telefonní linky může firma nahrávat, vždy však pouze s vaším souhlasem.
5. Pro zajištění uživatelské podpory využívá firma údaje o vašem jméně a e-mailové adrese, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Údaje slouží pouze k vaší identifikaci a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro účely vyřízení vašeho požadavku.
6. K ochraně majetku firmy může být v prostorách firmy instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat zachycené osoby. Monitorování probíhá v rámci realizace oprávněného zájmu firmy na ochraně vlastního majetku. Příslušné prostory jsou vždy viditelně označeny.
4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
1. Obchodní nabídky. Odebírání obchodních nabídek firmy můžete kdykoli zrušit, a to:
 kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každé obchodní nabídky, nebo
 odpovědí na takovou obchodní nabídku.
2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete firmě ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.
3. Telefonní linka. Údaje získané v rámci hovorů firma zlikviduje, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.
5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?
1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány firmou a jejich pracovníky. Veškeré osoby ve firmě, mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s firmou.
2. Firma dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro firmu pro účely a způsobem, které firma stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak firma předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům firma předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které firma využívá, patří:
 Přepravní společnosti (dodání objednaných dodávek v písemné formě);
 Google LLC (nástroje pro on-line marketing);
 Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
 Facebook Inc. (nástroje pro on-line marketing);
 Účetní a auditor (vedení účetnictví a jeho kontrola);
 Programátor (správa a rozvoj informačního systému);
 SMSbrána s.r.o. (odesílání SMS).
6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
1. Firma zpracovává osobní údaje za účelem plnění objednávky, nebo smlouvy po celou dobu trvání objednávky a po dobu pěti let po ukončení objednaných dodávek, nebo smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s tím souvisí. Ze zákona firma následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech po dobu 10 let.
2. Obchodní nabídky jsou zasílány kupujícím, potenciálním kupujícími či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu..
3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává firma po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.
4. Údaje získané při využití telefonní linky nebo chatovacího okna firmy zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. Nahrávané hovory firmy zpracovává po dobu pěti let od uskutečnění hovoru; tyto hovory firma zlikviduje rovněž v případě, kdy odvoláte souhlas s jejich zpracováním.
5. Kamerové záznamy firmy uchovává po dobu 30 dnů od jejich pořízení, příp. po dobu řešení incidentu, který je kamerovým systémem zachycen.
6. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí firma pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je firma vázána.
7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na firmu a požadovat:
 Informace ohledně osobních údajů, které firma zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo firmu.
 Přístup k údajům, které jste poskytli firmě, ať již v průběhu objednávky dodávek,nebo služeb, či údajů z webových stránek. V případě uplatnění tohoto práva vám firma potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může firma správně vyřídit vaši objednávku a řádně zpracovat fakturu.
 Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že firma zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již firma nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek firma vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od firmy k jinému subjektu, kdy firma předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.
2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností firmy se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8. BEZPEČNOST
1. Firma dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Firma klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany firmy testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.
9. KONTAKT
1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na firmu e mailem na adresy frantmrazek@seznam.cz, rozpocty@centrum.cz nebo na telefonním čísle +420 606 350 629.
10. ÚČINNOST
1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.
Souhlasím s tím, aby firma František Mrázek se sídlem Jiráskova 4098, PSČ 430 03, Chomutov 3, IČ 15155790, jako správce osobních údajů shromažďoval, zpracovával a uchovával mé poskytnuté osobní údaje podle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném od 24. 5. 2018, resp. zvláštní kategorie údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018. Beru na vědomí, že mám možnost tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících
• ze zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném do 24. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z § 12 a § 21 tohoto zákona.
• z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to těch, která vyplývají z čl. 12 až 23, zejména práva na informace za účelem zajištění transparentnosti postupů firmy jako správce osobních údajů. práva na opravu a omezení zpracování osobních údajů.
Tento souhlas uděluji pro účely obchodního styku v rámci plnění zakázek vyplývající na základě objednávky služeb dle oboru podnikání. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro uchovávání dokumentace dle Zákona č. 190 / 2009 Sb, nejdéle však na dobu 10 let.
Pokud máte jakýkoliv problém, týkající se stavebnictví, neváhejte nám napsat, nebo zavolat. Rádi se Vám pokusíme nejen poradit, ale i pomoci. Jen taková otázka, která není položena, se nemůže dočkat své odpovědi.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one